محل تبلیغات شما
به منوی چت ها میریم و مینویسیم: /kill سپس اسم شخصی را که میخواهیم بکشیم را مینویسیم. اگر میخواهیم خودمان بمیریم( ) مینویسیم: @p اگر میخواهیم همه بازی کن ها بمیرند مینویسیم: @a و اگر میخواهیم همه انیتی ها(موب ها و بازیکن ها) بمیرند مینویسیم: @e و اگر میخواهیم دسته مشخصی از موب ها بمیرند مینویسیم: @e {tpye = pig} به جای pig میتونید هر چیزی بنویسید من الان مثلا برای خوک نوشتم مثال: /kill @a یعنی همه بازیکن هارو بکش /kill mrminecraft یعنی بازیکنی به نام

تغییر زمان در ماینکرافت با استفاده از کامند

کشتن با استفاده از کامند

تغییر قوانین بازی با استفاده از کامند

ها ,مینویسیم ,میخواهیم ,بمیرند ,kill ,بازیکن ,اگر میخواهیم ,ها بمیرند ,بمیرند مینویسیم ,میخواهیم همه ,و اگر

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

نوآوری علوم